ગુજરાતના 8 મહાનગરો અને 18 શહેરોમાં કરફયુમાં એક કલાકની રાહત, લગ્નમાં 100 લોકોની છૂટ

ગુજરાતના 8 મહાનગરો અને 18 શહેરોમાં કરફયુમાં એક કલાકની રાહત, લગ્નમાં 100 લોકોની છૂટ

ગુજરાતની  8 મહાનગરપાલિકા અને 18 શહેરોને રાત્રિ કર્ફ્યૂમાં એક કલાકની છૂટ આપવામાં આવી છે. જ્યારે લગ્ન પ્રસંગમાં 100 લોકો અને મૃત્યુમાં 40 લોકોને એકત્ર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

Coronavirus Tracker

Data Till Jun 24, 10:00 AM

તમારું રાજ્ય

see more