નોકરી 9

સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકો માટે રીટેલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકો માટે રીટેલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકોને રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

સ્નાતકોને રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

સ્નાતકો માટે રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકો માટે ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકોને મોબાઈલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

સ્નાતકોને મોબાઈલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

સ્નાતકો માટે મેડીકલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે મેડીકલ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકો માટે માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકો માટે એકાઉન્ટન્ટ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે એકાઉન્ટન્ટ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ખાસ તક

સ્નાતકો માટે એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકો માટે એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકો માટે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકો માટે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

સ્નાતકોને પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

સ્નાતકોને પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

Naukri9 Video: સ્નાતકો માટે માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

Naukri9 Video: સ્નાતકો માટે માર્કેટીંગ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

Naukri9 Video: સ્નાતકો માટે મેડીકલ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

Naukri9 Video: સ્નાતકો માટે મેડીકલ ક્ષેત્રમાં બહાર પડી નોકરી

Naukri9 Video: સ્નાતકોને લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

Naukri9 Video: સ્નાતકોને લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં નોકરીની નવી તક

Naukri9 Video: સ્નાતકોને લેટર ડ્રાફટિંગમાં મળશે મહિને 50000થી વધુ પગાર

Naukri9 Video: સ્નાતકોને લેટર ડ્રાફટિંગમાં મળશે મહિને 50000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 83,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 83,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે ડિઝાઈનીંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 22,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે ડિઝાઈનીંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 22,000થી વધુ પગાર

Naukri9 : સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

Naukri9 : સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 83,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 83,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને આઈટી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 140000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને આઈટી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 140000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 25,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 25,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને

સ્નાતકોને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને

સ્નાતકોને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 50,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 50,000થી વધુ પગાર

g clip-path="url(#clip0_868_265)">