બેંકની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરતા લોકો માટે ખુશખબર! દેશની મોટી 5 બેંક FD પર આપી રહી છે વધારે વ્યાજ

SBI બેંક મિનિમમ 3.5 ટકા અને મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50 ટકા વધારાનું વ્યાજ આપી રહી છે. 2 વર્ષથી 3 વર્ષની વચ્ચેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપે છે. બેંક 3 થી 5 વર્ષની FD પર 6.75 ટકા વ્યાજ આપે છે. 5 થી 10 વર્ષની FD પર 6.5 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

| Updated on: Feb 18, 2024 | 2:20 PM
દેશની મોટી બેંકોએ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દર વધારવાનું શરૂ કર્યું છે. જો તમે FD પર રોકાણ કરવા માંગો છો, તો જુદી-જુદી બેંકના વ્યાજ દરોની તુલના પણ કરવી જોઈએ. બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતો મિનિમમ વ્યાજ દર 3 થી 4.25 ટકા છે, જ્યારે મહત્તમ વ્યાજ દર 7 થી 7.25 ટકાની વચ્ચે છે.

દેશની મોટી બેંકોએ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દર વધારવાનું શરૂ કર્યું છે. જો તમે FD પર રોકાણ કરવા માંગો છો, તો જુદી-જુદી બેંકના વ્યાજ દરોની તુલના પણ કરવી જોઈએ. બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતો મિનિમમ વ્યાજ દર 3 થી 4.25 ટકા છે, જ્યારે મહત્તમ વ્યાજ દર 7 થી 7.25 ટકાની વચ્ચે છે.

1 / 6
HDFC બેંક દર વર્ષે 3 થી 7.25 ટકા સુધીનું વ્યાજ ઓફર કરે છે. 18 થી 21 મહિનાની વચ્ચે FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 2 વર્ષ, 11 મહિના અને 35 મહિનાની વચ્ચેની FD પર 7.15 ટકા રિટર્ન આપી રહી છે. 4 વર્ષ 7 મહિનાથી 55 મહિનાની વચ્ચેની FD પર 7.20 ટકા વ્યાજ, જ્યારે 1 વર્ષ અને 15 મહિના વચ્ચેની FD પર વ્યાજ દર 6.6 ટકા વ્યાજ આપે છે.

HDFC બેંક દર વર્ષે 3 થી 7.25 ટકા સુધીનું વ્યાજ ઓફર કરે છે. 18 થી 21 મહિનાની વચ્ચે FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 2 વર્ષ, 11 મહિના અને 35 મહિનાની વચ્ચેની FD પર 7.15 ટકા રિટર્ન આપી રહી છે. 4 વર્ષ 7 મહિનાથી 55 મહિનાની વચ્ચેની FD પર 7.20 ટકા વ્યાજ, જ્યારે 1 વર્ષ અને 15 મહિના વચ્ચેની FD પર વ્યાજ દર 6.6 ટકા વ્યાજ આપે છે.

2 / 6
ICICI બેંક 3 થી 7.2 ટકા વચ્ચે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ આપી રહી છે. 15 મહિનાથી 2 વર્ષની FD પર મહત્તમ 7.20 ટકા વ્યાજ આપે છે. 2 વર્ષથી 5 વર્ષની વચ્ચેની FD પર 7 ટકા અને 1 વર્ષથી 15 મહિનાની FD પર 6.7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

ICICI બેંક 3 થી 7.2 ટકા વચ્ચે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ આપી રહી છે. 15 મહિનાથી 2 વર્ષની FD પર મહત્તમ 7.20 ટકા વ્યાજ આપે છે. 2 વર્ષથી 5 વર્ષની વચ્ચેની FD પર 7 ટકા અને 1 વર્ષથી 15 મહિનાની FD પર 6.7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

3 / 6
બેંક ઓફ બરોડા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મિનિમમ 4.25 ટકા અને મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપે છે. બેંક 2 થી 3 વર્ષની FD પર મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ ઓફર કરે છે. 399 દિવસની FD પર 7.15 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 360 દિવસની FD પર 7.10 ટકા અને 1 થી 2 વર્ષની FD પર 6.85 ટકા વ્યાજ આપે છે.

બેંક ઓફ બરોડા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મિનિમમ 4.25 ટકા અને મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપે છે. બેંક 2 થી 3 વર્ષની FD પર મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ ઓફર કરે છે. 399 દિવસની FD પર 7.15 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 360 દિવસની FD પર 7.10 ટકા અને 1 થી 2 વર્ષની FD પર 6.85 ટકા વ્યાજ આપે છે.

4 / 6
SBI બેંક મિનિમમ 3.5 ટકા અને મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50 ટકા વધારાનું વ્યાજ આપી રહી છે. 2 વર્ષથી 3 વર્ષની વચ્ચેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપે છે. બેંક 3 થી 5 વર્ષની FD પર 6.75 ટકા વ્યાજ આપે છે. 5 થી 10 વર્ષની FD પર 6.5 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે, જ્યારે 1 થી 2 વર્ષ વચ્ચેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વાર્ષિક 6.8 ટકા વ્યાજ આપે છે.

SBI બેંક મિનિમમ 3.5 ટકા અને મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50 ટકા વધારાનું વ્યાજ આપી રહી છે. 2 વર્ષથી 3 વર્ષની વચ્ચેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મહત્તમ 7 ટકા વ્યાજ આપે છે. બેંક 3 થી 5 વર્ષની FD પર 6.75 ટકા વ્યાજ આપે છે. 5 થી 10 વર્ષની FD પર 6.5 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે, જ્યારે 1 થી 2 વર્ષ વચ્ચેની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વાર્ષિક 6.8 ટકા વ્યાજ આપે છે.

5 / 6
કોટક મહિન્દ્રા બેંક FD પર મિનિમમ 4 ટકા અને મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 365 દિવસથી 2 વર્ષ સુધીની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. 180 દિવસની FD પર 7 ટકા વ્યાજ આપે છે. આ ઉપરાંત 2 થી 3 વર્ષની વચ્ચે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. 3 થી 4 વર્ષની વચ્ચે FD પર 6.5 ટકા વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે અને 4 થી 7 વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 6.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

કોટક મહિન્દ્રા બેંક FD પર મિનિમમ 4 ટકા અને મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 365 દિવસથી 2 વર્ષ સુધીની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મહત્તમ 7.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. 180 દિવસની FD પર 7 ટકા વ્યાજ આપે છે. આ ઉપરાંત 2 થી 3 વર્ષની વચ્ચે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 7 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. 3 થી 4 વર્ષની વચ્ચે FD પર 6.5 ટકા વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે અને 4 થી 7 વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 6.25 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
રાજકોટ અગ્નિકાંડનો વધુ એક આરોપી બનાસકાંઠા પોલીસના હાથે ઝડપાયો
રાજકોટ અગ્નિકાંડનો વધુ એક આરોપી બનાસકાંઠા પોલીસના હાથે ઝડપાયો
અગ્નિકાંડમાં હોમયો આરોપી ! ગેમ ઝોનમાં 60% ના ભાગીદારને લઈ મોટા ખુલાસા
અગ્નિકાંડમાં હોમયો આરોપી ! ગેમ ઝોનમાં 60% ના ભાગીદારને લઈ મોટા ખુલાસા
રાજકોટ અગ્નિકાંડનો પડઘો, શહેર પોલીસ કમિશનર અને મનપા કમિશનરની બદલી
રાજકોટ અગ્નિકાંડનો પડઘો, શહેર પોલીસ કમિશનર અને મનપા કમિશનરની બદલી
અમદાવાદના 15 ગેમઝોન પાસે ફાયર NOC ન હોવાનુ તપાસમાં ખૂલ્યુ
અમદાવાદના 15 ગેમઝોન પાસે ફાયર NOC ન હોવાનુ તપાસમાં ખૂલ્યુ
હિંમતનગરમાં ફાયર સેફટીનો અભાવ છતાં ચાલતા ગેમિંગ ઝોનને સીલ કરાયું, જુઓ
હિંમતનગરમાં ફાયર સેફટીનો અભાવ છતાં ચાલતા ગેમિંગ ઝોનને સીલ કરાયું, જુઓ
મોડાસામાં કથિત નકલી સિંચાઈ કચેરી મામલે કોંગ્રેસે CID તપાસની માંગ કરી
મોડાસામાં કથિત નકલી સિંચાઈ કચેરી મામલે કોંગ્રેસે CID તપાસની માંગ કરી
અરવલ્લીઃ મોડાસામાં વોટર પાર્કને સીલ, તંત્રએ હાથ ધરી કાર્યવાહી, જુઓ
અરવલ્લીઃ મોડાસામાં વોટર પાર્કને સીલ, તંત્રએ હાથ ધરી કાર્યવાહી, જુઓ
ફાયર એનઓસી મુદ્દે કોણ સાચુ ? રાજકોટ પોલીસ કમિશનર કે ચીફ ફાયર ઓફિસર ?
ફાયર એનઓસી મુદ્દે કોણ સાચુ ? રાજકોટ પોલીસ કમિશનર કે ચીફ ફાયર ઓફિસર ?
સુઇગામ ખાતે ત્રણ દિવસનો BSF બૂટ કેમ્પ યોજાયો, યુવાનો માટે અનોખો અનુભવ
સુઇગામ ખાતે ત્રણ દિવસનો BSF બૂટ કેમ્પ યોજાયો, યુવાનો માટે અનોખો અનુભવ
FIR માં ઉચ્ચ અધિકારીઓના નામ પણ કરો દાખલ- શક્તિસિંહ ગોહિલ
FIR માં ઉચ્ચ અધિકારીઓના નામ પણ કરો દાખલ- શક્તિસિંહ ગોહિલ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">