પાગલખાનામાં એડમિશન લેવું સરળ નથી, લાગે છે આ પ્રોસેસ, જાણો કેવી રીતે કરાવાય છે ભર્તી?

પાગલ વ્યક્તિ ગમે ત્યાં ચાલી જાય છે ગમે તે કરવા લાગે છે ત્યારે ઘરના લોકો જ ટેન્સનમાં આવી જાય છે. ત્યારે આ સમયે ખરેખર તે વ્યક્તિને ઈલાજની જરુર હોય તો પાગલખાનામાં ભર્તી કરવી જોઈએ પણ પાગલખાનામાં એડમિશન લેવા માટેની પણ પ્રોર્સેસ છે ત્યારે ચાલો જાણીએ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ વ્યક્તિને પાગલખાનામાં ભર્તી કરવા માટે શું પ્રક્રિયા કરવી પડે છે.

| Updated on: May 04, 2024 | 7:09 PM
આજકાલ ઘણા લોકો માનસિક સ્ટ્રેસના કારણે તાણ અનુભવે છે આ થોડા સમય પુરતુ હોય તો વ્યક્તિ ઠીક થઈ જાય છે પણ કેટલાક લોકોના મન પણ ઘણી ઉંડી અસર થાય છે અને ટેન્સનમાંને ટેન્સનમાં વ્યક્તિ પાગલ થઈ જાય છે. પછી ઘણી સારવાર અને ઘણા ઈલાજ પછી પણ વ્યક્તિ સ્વસ્થ થઈ શકતી નથી. ત્યારે પાગલ વ્યક્તિ ગમે ત્યાં ચાલી જાય છે ગમે તે કરવા લાગે છે ત્યારે ઘરના લોકો જ ટેન્સનમાં આવી જાય છે. ત્યારે આ સમયે ખરેખર તે વ્યક્તિને ઈલાજની જરુર હોય તો પાગલખાનામાં ભર્તી કરવી જોઈએ પણ પાગલખાનામાં એડમિશન લેવા માટેની પણ પ્રોર્સેસ છે ત્યારે ચાલો જાણીએ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ વ્યક્તિને પાગલખાનામાં ભર્તી કરવા માટે શું પ્રક્રિયા કરવી પડે છે.

આજકાલ ઘણા લોકો માનસિક સ્ટ્રેસના કારણે તાણ અનુભવે છે આ થોડા સમય પુરતુ હોય તો વ્યક્તિ ઠીક થઈ જાય છે પણ કેટલાક લોકોના મન પણ ઘણી ઉંડી અસર થાય છે અને ટેન્સનમાંને ટેન્સનમાં વ્યક્તિ પાગલ થઈ જાય છે. પછી ઘણી સારવાર અને ઘણા ઈલાજ પછી પણ વ્યક્તિ સ્વસ્થ થઈ શકતી નથી. ત્યારે પાગલ વ્યક્તિ ગમે ત્યાં ચાલી જાય છે ગમે તે કરવા લાગે છે ત્યારે ઘરના લોકો જ ટેન્સનમાં આવી જાય છે. ત્યારે આ સમયે ખરેખર તે વ્યક્તિને ઈલાજની જરુર હોય તો પાગલખાનામાં ભર્તી કરવી જોઈએ પણ પાગલખાનામાં એડમિશન લેવા માટેની પણ પ્રોર્સેસ છે ત્યારે ચાલો જાણીએ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ વ્યક્તિને પાગલખાનામાં ભર્તી કરવા માટે શું પ્રક્રિયા કરવી પડે છે.

1 / 5
માનસિક સ્વાસ્થ્ય અધિનિયમ, 1987 મુજબ, વ્યક્તિને માનસિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની બે રીત છે. એક મેજિસ્ટ્રેટ આદેશ જાહેર કર્યા પછી થાય છે, અને બીજું સ્વૈચ્છિક પ્રવેશ છે, આ કિસ્સામાં દર્દીને સ્વૈચ્છિક બોર્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં, માનસિક આશ્રયમાં દાખલ થતાં પહેલાં પુખ્ત વ્યક્તિએ સંમતિ આપવી પડે છે જોકે પાગલ વ્યક્તિ તે સંમતિ આપી શકતી નથી આથી આ સંજોગોમાં તેના પરિવારના લોકો કે સંબંધિઓ અથવા મિત્ર આ માટે વિંનતી કરી શકે છે પણ તે પણ કોઈ સર્ટીફાઈડ ડોક્ટરના પ્રમાણપત્રના આધારે એટલે કે વિશેષ સંજોગો (SC- special circumstances) અને મેજિસ્ટ્રિયલ રિસેપ્શન ઓર્ડર (RO- Registered Organisations) આ બન્ને માંથી એક પ્રમાણપત્રના આધાર પર ભર્તી કરાવી શકાય છે.

માનસિક સ્વાસ્થ્ય અધિનિયમ, 1987 મુજબ, વ્યક્તિને માનસિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની બે રીત છે. એક મેજિસ્ટ્રેટ આદેશ જાહેર કર્યા પછી થાય છે, અને બીજું સ્વૈચ્છિક પ્રવેશ છે, આ કિસ્સામાં દર્દીને સ્વૈચ્છિક બોર્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં, માનસિક આશ્રયમાં દાખલ થતાં પહેલાં પુખ્ત વ્યક્તિએ સંમતિ આપવી પડે છે જોકે પાગલ વ્યક્તિ તે સંમતિ આપી શકતી નથી આથી આ સંજોગોમાં તેના પરિવારના લોકો કે સંબંધિઓ અથવા મિત્ર આ માટે વિંનતી કરી શકે છે પણ તે પણ કોઈ સર્ટીફાઈડ ડોક્ટરના પ્રમાણપત્રના આધારે એટલે કે વિશેષ સંજોગો (SC- special circumstances) અને મેજિસ્ટ્રિયલ રિસેપ્શન ઓર્ડર (RO- Registered Organisations) આ બન્ને માંથી એક પ્રમાણપત્રના આધાર પર ભર્તી કરાવી શકાય છે.

2 / 5
SC માટે, કુટુંબના સભ્યો અથવા મિત્રો પ્રવેશ માટે વિનંતી કરી શકે છે જો તે બે તબીબી પ્રમાણપત્રો દ્વારા સમર્થિત હોય. આ જોગવાઈ મહત્તમ 90 દિવસ માટે માન્ય છે, ત્યારબાદ પ્રવેશ ચાલુ રાખવા માટે RO મેળવવું આવશ્યક છે

SC માટે, કુટુંબના સભ્યો અથવા મિત્રો પ્રવેશ માટે વિનંતી કરી શકે છે જો તે બે તબીબી પ્રમાણપત્રો દ્વારા સમર્થિત હોય. આ જોગવાઈ મહત્તમ 90 દિવસ માટે માન્ય છે, ત્યારબાદ પ્રવેશ ચાલુ રાખવા માટે RO મેળવવું આવશ્યક છે

3 / 5
Registered Organisationsનું સર્ટીફિકેટ લેવા, પરિવારના સભ્યો અથવા પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટને અરજી કરી શકે છે અને વ્યક્તિને મનોચિકિત્સક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની વિનંતી કરી શકે છે. મેજિસ્ટ્રેટે જે તે વ્યક્તિ માનસિક વિકારથી પીડિત છે તે કહેશે કે માન્ય ગણશે જેને સારવાર માટે અથવા અન્યના રક્ષણ માટે દાખલ કરવાની જરૂર છે. મેજિસ્ટ્રેટે સરકારી ડૉક્ટર દ્વારા પ્રમાણિત માનસિક બીમારીના પુરાવા ધ્યાનમાં લેવાના હોય છે. RO 30 દિવસ માટે માન્ય છે.

Registered Organisationsનું સર્ટીફિકેટ લેવા, પરિવારના સભ્યો અથવા પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટને અરજી કરી શકે છે અને વ્યક્તિને મનોચિકિત્સક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની વિનંતી કરી શકે છે. મેજિસ્ટ્રેટે જે તે વ્યક્તિ માનસિક વિકારથી પીડિત છે તે કહેશે કે માન્ય ગણશે જેને સારવાર માટે અથવા અન્યના રક્ષણ માટે દાખલ કરવાની જરૂર છે. મેજિસ્ટ્રેટે સરકારી ડૉક્ટર દ્વારા પ્રમાણિત માનસિક બીમારીના પુરાવા ધ્યાનમાં લેવાના હોય છે. RO 30 દિવસ માટે માન્ય છે.

4 / 5
આ સમયગાળાની અંદર, સારવાર કરનાર ડૉક્ટરે માનસિક બીમારીની હાજરીને પ્રમાણિત કરવી પડે છે, અન્યથા ઓર્ડર સમાપ્ત થઈ શકે છે. જો પ્રમાણિત થાય, તો જ્યાં સુધી સારવાર કરનાર ડૉક્ટર દર્દીને ડિસ્ચાર્જ માટે યોગ્ય ન માને ત્યાં સુધી દર્દીને અનિશ્ચિત સમય માટે  રાખવામાં આવી શકે છે.

આ સમયગાળાની અંદર, સારવાર કરનાર ડૉક્ટરે માનસિક બીમારીની હાજરીને પ્રમાણિત કરવી પડે છે, અન્યથા ઓર્ડર સમાપ્ત થઈ શકે છે. જો પ્રમાણિત થાય, તો જ્યાં સુધી સારવાર કરનાર ડૉક્ટર દર્દીને ડિસ્ચાર્જ માટે યોગ્ય ન માને ત્યાં સુધી દર્દીને અનિશ્ચિત સમય માટે રાખવામાં આવી શકે છે.

5 / 5

Latest News Updates

Follow Us:
અમદાવાદમાં 46 ડિગ્રી, ગાંધીનગર-સુરેન્દ્રનગરમાં 45ને પાર
અમદાવાદમાં 46 ડિગ્રી, ગાંધીનગર-સુરેન્દ્રનગરમાં 45ને પાર
IPL 2024ની મેચ દરમ્યાન બોલિવૂડ કિંગ શાહરૂખ ખાનને લાગી અમદાવાદની લૂ
IPL 2024ની મેચ દરમ્યાન બોલિવૂડ કિંગ શાહરૂખ ખાનને લાગી અમદાવાદની લૂ
માલપુર એસટી બસ સ્ટેશને છૂટા કરાયેલા સફાઈકર્મીઓએ દેખાવ કર્યા, જુઓ
માલપુર એસટી બસ સ્ટેશને છૂટા કરાયેલા સફાઈકર્મીઓએ દેખાવ કર્યા, જુઓ
નંદેસરીમાં ડામર બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ
નંદેસરીમાં ડામર બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ
આકરી ગરમીથી તપી ઉઠી રેતી, સૈન્ય જવાને શેકીને બતાવ્યો પાપડ
આકરી ગરમીથી તપી ઉઠી રેતી, સૈન્ય જવાને શેકીને બતાવ્યો પાપડ
સાબરકાંઠાઃ કાળઝાળ ગરમીને લઈ હિટ સ્ટ્રોકના દર્દીઓની સંખ્યા વધી, જુઓ
સાબરકાંઠાઃ કાળઝાળ ગરમીને લઈ હિટ સ્ટ્રોકના દર્દીઓની સંખ્યા વધી, જુઓ
UGVCLને આકરી ગરમી વચ્ચે બનાસકાંઠામાં 12 કલાક વીજ કાપ મૂક્યો, જુઓ
UGVCLને આકરી ગરમી વચ્ચે બનાસકાંઠામાં 12 કલાક વીજ કાપ મૂક્યો, જુઓ
ATM કાર્ડ મદદના બહાને આવીને બદલીને છેતરપિંડી આચરતો આરોપી ઝડપાયો, જુઓ
ATM કાર્ડ મદદના બહાને આવીને બદલીને છેતરપિંડી આચરતો આરોપી ઝડપાયો, જુઓ
Smart Meter બન્યુ Idiot Meter ? ભાડુઆતને મળ્યુ લાખો રુપિયાનું બિલ
Smart Meter બન્યુ Idiot Meter ? ભાડુઆતને મળ્યુ લાખો રુપિયાનું બિલ
કાળઝાળ ગરમીથી વડોદરાવાસીઓને બચાવવા મનપાનો એક્શન પ્લાન
કાળઝાળ ગરમીથી વડોદરાવાસીઓને બચાવવા મનપાનો એક્શન પ્લાન
g clip-path="url(#clip0_868_265)">