ફક્ત મહિલાઓ માટે : નેલ પેઈન્ટ લગાવતી વખતે ફોલો કરો 7 ટિપ્સ, મિનિટોમાં સુકાઈ જશે

નેઈલ પેઈન્ટ હાથ સુંદર લાગે છે પરંતુ નેઈલ પેઈન્ટ કરતી વખતે તેને સૂકવવામાં ઘણો સમય લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં કેટલીક સરળ પદ્ધતિઓ તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ઠંડા પાણીમાં નખ ડૂબાડવાથી લઈને યોગ્ય નેલ પેઇન્ટ પસંદ કરવા અને પાતળું લેયર લગાવવા જેવી કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરીને તમે નેઇલ પેઇન્ટને મિનિટોમાં સૂકવી શકો છો.

| Updated on: Nov 09, 2023 | 9:57 AM
ઠંડા પાણીનો કરો ઉપયોગ : નેલ પેઇન્ટને સૂકવવા માટે તમે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા બાદ નખને ઠંડા પાણીમાં ડુબાડી દો. પછી 4-5 મિનિટ પછી તમારા હાથ સાફ કરો. તેનાથી તમારા નેલ પેઈન્ટ તરત સુકાઈ જશે.

ઠંડા પાણીનો કરો ઉપયોગ : નેલ પેઇન્ટને સૂકવવા માટે તમે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા બાદ નખને ઠંડા પાણીમાં ડુબાડી દો. પછી 4-5 મિનિટ પછી તમારા હાથ સાફ કરો. તેનાથી તમારા નેલ પેઈન્ટ તરત સુકાઈ જશે.

1 / 7
બ્લો ડ્રાયરની લો મદદ : ઘણી વખત પાર્ટીમાં તાત્કાલિક જવાનું થાય તો તે વખતે મહિલાઓ તરત જ નેલ પેઇન્ટ લગાવે છે. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટને સૂકવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તમને પાર્ટી માટે મોડું થાય છે. તો નેઇલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી નખને સુકવવા માટે તેના પર હળવા બ્લો ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરો. આનાથી નેલ પેઈન્ટ સરળતાથી સુકાઈ જશે.

બ્લો ડ્રાયરની લો મદદ : ઘણી વખત પાર્ટીમાં તાત્કાલિક જવાનું થાય તો તે વખતે મહિલાઓ તરત જ નેલ પેઇન્ટ લગાવે છે. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટને સૂકવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તમને પાર્ટી માટે મોડું થાય છે. તો નેઇલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી નખને સુકવવા માટે તેના પર હળવા બ્લો ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરો. આનાથી નેલ પેઈન્ટ સરળતાથી સુકાઈ જશે.

2 / 7
ટોપ કોટ પેઇન્ટ ખરીદો : ઘણી વખત સ્ત્રીઓ નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી ટોપ કોટ કરવાનું ટાળે છે. કેમ કે નખ જલદી સુકાતા નથી. આવી સ્થિતિમાં તમે બજારમાંથી ટોપ કોટ નેઇલ પેઇન્ટ ખરીદી શકો છો. આને લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ સરળતાથી સુકાઈ જાય છે અને નેલ પેઈન્ટનો રંગ પણ નીખરે છે.

ટોપ કોટ પેઇન્ટ ખરીદો : ઘણી વખત સ્ત્રીઓ નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી ટોપ કોટ કરવાનું ટાળે છે. કેમ કે નખ જલદી સુકાતા નથી. આવી સ્થિતિમાં તમે બજારમાંથી ટોપ કોટ નેઇલ પેઇન્ટ ખરીદી શકો છો. આને લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ સરળતાથી સુકાઈ જાય છે અને નેલ પેઈન્ટનો રંગ પણ નીખરે છે.

3 / 7
પાતળા લેયર્સ લગાવો : નેલ પેઇન્ટ કરતી વખતે પાતળા લેવલ લગાવો. તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો. જાડા પડ લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ ધીમે-ધીમે સુકાઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં હંમેશા પાતળા લેવલ સાથે પેઇન્ટ કરવી જોઈએ.

પાતળા લેયર્સ લગાવો : નેલ પેઇન્ટ કરતી વખતે પાતળા લેવલ લગાવો. તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો. જાડા પડ લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ ધીમે-ધીમે સુકાઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં હંમેશા પાતળા લેવલ સાથે પેઇન્ટ કરવી જોઈએ.

4 / 7
ડબલ કોટિંગ માટેની ટિપ્સ : નેલ પેઇન્ટ લગાવતી વખતે ડબલ કોટ લગાવતા પહેલા થોડો સમય કાઢો. વાસ્તવમાં નેલ પેઈન્ટ સતત બે વાર લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ મોડેથી સુકાય છે. અને ઝલદીથી બગડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રથમ વખત નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી તેને સૂકવવા દો અને પછી બીજું કોટ લગાવવું જોઈએ.

ડબલ કોટિંગ માટેની ટિપ્સ : નેલ પેઇન્ટ લગાવતી વખતે ડબલ કોટ લગાવતા પહેલા થોડો સમય કાઢો. વાસ્તવમાં નેલ પેઈન્ટ સતત બે વાર લગાવવાથી નેલ પેઈન્ટ મોડેથી સુકાય છે. અને ઝલદીથી બગડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રથમ વખત નેલ પેઇન્ટ લગાવ્યા પછી તેને સૂકવવા દો અને પછી બીજું કોટ લગાવવું જોઈએ.

5 / 7
નેલ પેઈન્ટનું ટેક્સચર ચેક કરવું : માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ કેટલાક નેલ પેઈન્ટ ખૂબ મોડેથી સુકાતી હોય છે. જ્યારે બ્રાન્ડેડ નેલ પેઈન્ટને સૂકવવામાં વધુ સમય લાગતો નથી. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટ ખરીદતી વખતે તમે તેનું ટેક્સચર પણ ચેક કરવું જોઈએ. ઝડપથી સુકાઈ જતી નેલ પેઇન્ટ ખરીદીને તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો.

નેલ પેઈન્ટનું ટેક્સચર ચેક કરવું : માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ કેટલાક નેલ પેઈન્ટ ખૂબ મોડેથી સુકાતી હોય છે. જ્યારે બ્રાન્ડેડ નેલ પેઈન્ટને સૂકવવામાં વધુ સમય લાગતો નથી. આવી સ્થિતિમાં નેલ પેઇન્ટ ખરીદતી વખતે તમે તેનું ટેક્સચર પણ ચેક કરવું જોઈએ. ઝડપથી સુકાઈ જતી નેલ પેઇન્ટ ખરીદીને તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો.

6 / 7
આછો રંગો પસંદ કરો : જો તમે નેઇલ પેઇન્ટ ઝડપથી સુકાય તેવું ઇચ્છો છો. તેથી આવી સ્થિતિમાં હળવા રંગનો નેલ પેઇન્ટ લગાવવો બેસ્ટ છે. વાસ્તવમાં ડાર્ક શેડ્સના નેઇલ પેઇન્ટ માડો સુકાતા હોય છે. ન્યૂડ, ચળકતા અને મેટાલિક નેઇલ પેઇન્ટ લગાવી શકાય અને તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો.

આછો રંગો પસંદ કરો : જો તમે નેઇલ પેઇન્ટ ઝડપથી સુકાય તેવું ઇચ્છો છો. તેથી આવી સ્થિતિમાં હળવા રંગનો નેલ પેઇન્ટ લગાવવો બેસ્ટ છે. વાસ્તવમાં ડાર્ક શેડ્સના નેઇલ પેઇન્ટ માડો સુકાતા હોય છે. ન્યૂડ, ચળકતા અને મેટાલિક નેઇલ પેઇન્ટ લગાવી શકાય અને તમે તેને ઝડપથી સૂકવી શકો છો.

7 / 7

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">