ભારતીય ટીમે મેદાનમાં અને Memersએ ટ્વિટર પર ઓસ્ટ્રેલીયાને ધોયું, જુઓ થોડા Memes

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેની જ ઘરતી ઉપર 2-1થી હરાવીને એક નવો ઈતિહાસ રચ્યો. ભારતની જીત બાદ ટ્વિટર પર જાણે મિમ્સનું ઘોડાપૂર આવી ગયું. માણો કેટલાક મિમ્સ.

Jan 19, 2021 | 4:12 PM
Gautam Prajapati

| Edited By: Bipin Prajapati

Jan 19, 2021 | 4:12 PM

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

1 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

2 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

3 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

4 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

5 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

6 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

7 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

8 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

9 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

10 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

11 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

12 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

13 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

14 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

15 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

16 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

17 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

18 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

19 / 20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.

20 / 20

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati