26-4-2024

યુઝ કરેલા વેટ વાઈપ્સને ફેકવાની જગ્યાએ આ રીતે કરો ઉપયોગ

Pic -Freepik

સામાન્ય રીતે બધા જ લોકો વેટ વાઈપ્સનો ઉપયોગ ચહેરો સાફ કરવા કરે છે.

વેટ વાઈપ્સને એક વખત યુઝ કર્યા પછી તેને ફેકી દે છે. પરંતુ આ રીતે તેનો રિયુઝ કરી શકાય છે.

ફર્નિચર સાફ કરવા માટે વેટ વાઈપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

રસોડાને સાફ કરવા માટે પણ તમે વેટ વાઈપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

વેટ વાઇપ્સનું ફેબ્રિક સોફ્ટ હોય છે, જેની મદદથી તમે સ્લેબ, ફ્રિજ અને માઇક્રોવેવ સહિત ઘણી વસ્તુઓ સાફ કરી શકો છો.

નેઇલ પોલીશ દૂર કરવા માટે વેટ વાઇપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

પગ સાફ કરવા માટે પણ વેટ વાઇપ્સનો ઉપયોગ કરાય છે.

વાઇપ્સનું ફેબ્રિક નરમ છે, જે ફર્નિચર અને કાચની વસ્તુઓ પર સ્ક્રેચમુદ્દે પડવા દેતું નથી.