પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2021

રાજ્ય કુલ બેઠકો ચરણ - 1 ચરણ - 2 ચરણ - 3 ચરણ - 4 ચરણ - 5 ચરણ - 6 ચરણ - 7 ચરણ - 8 પરિણામ
પશ્ચિમ બંગાળ 294 27 માર્ચ 01 એપ્રિલ 06 એપ્રિલ 10 એપ્રિલ 17 એપ્રિલ 22 એપ્રિલ 26 એપ્રિલ 29 એપ્રિલ 02 મે
આસામ 126 27 માર્ચ 01 એપ્રિલ 06 એપ્રિલ - - - - - 02 મે
તમિલનાડુ 234 06 એપ્રિલ - - - - - - - 02 મે
કેરળ 140 06 એપ્રિલ - - - - - - - 02 મે
પુંડુચેરી 30 06 એપ્રિલ - - - - - - - 02 મે
West Bengal Election 2021 : West Bengal Election 2021 : પશ્ચિમ બંગાળમાં થઇ રહેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના ત્રીજા ફેઝ માટે 6

ચૂંટણી જાહેર સભા

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2021- ઉમેદવારો

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2021-બેઠક