ઉનાળામાં ઘરમાં AC, પંખા અને કુલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વીજળીનું બિલ કેટલું આવશે?

18  April, 2024

ઉનાળાની ઋતુમાં લોકો ઘરોમાં પંખા, કુલર અને AC ચલાવવા લાગે છે.

જો આ ત્રણ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માસિક વીજ બિલ કેટલું આવશે?

જો તમારા ઘરમાં 1.5 ટન 5 સ્ટાર રેટિંગનું AC લગાવેલું છે, જેનો તમે દિવસના 8 કલાક ઉપયોગ કરો છો.

AC એક મહિનામાં લગભગ 360 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ કરશે. 8 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટના દર પ્રમાણે બિલ 2880 રૂપિયા આવશે.

કુલર મોટર પ્રમાણે વીજળી વાપરે છે. સામાન્ય રીતે કુલર આખા દિવસમાં 100 થી 150 વોટ વીજળી વાપરે છે.

જો એક યુનિટ વીજળીની કિંમત 8 રૂપિયા છે, તો એક મહિનામાં 30 યુનિટની કિંમત 240 રૂપિયા થશે.

સામાન્ય રીતે સીલિંગ ફેન 70 થી 80 વોટના હોય છે. જો તમારો પંખો 80 વોટનો છે, તો તે 1 કલાકમાં 80 વોટ વીજળીનો વપરાશ કરશે.

જો તમે તેનો ઉપયોગ 10 કલાક માટે કરો છો, તો તે 10 કલાકમાં 0.8kWh વીજળીનો વપરાશ થશે.

જો વીજળીની કિંમત 8 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ છે તો એક દિવસમાં 6.4 રૂપિયા ખર્ચ થશે. એટલે કે દર મહિને 192.

જો તમે AC, કુલર અને પંખો એકસાથે ચલાવો છો, તો તમારું બિલ 192 રૂપિયા + 240 + 2880 = રૂપિયા 3312 આવશે.