દોઢ ટનનું AC આખો દિવસ ચલાવો તો લાઈટ બિલ કેટલું આવે? 

07 April, 2024

ઉનાળાની ઋતુમાં મોટાભાગના ઘરોમાં એર કંડિશનર (AC) નો ઉપયોગ થાય છે.

પરંતુ જ્યારે એસી ચાલે છે ત્યારે તમારો ખર્ચ વધી જાય છે કારણ કે વીજળીનું બિલ વધી જાય છે.

મોટાભાગના ઘરોમાં દોઢ ટનના એસીનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ તે એક દિવસમાં કેટલું બિલ આવે છે?

જો દોઢ ટનનું AC 8 કે તેથી વધુ કલાક સતત ચાલુ રાખવામાં આવે તો બિલ કેટલું આવશે?

કોઈપણ ACનું વીજળીનું બિલ ACના વીજ વપરાશ પર નિર્ભર કરે છે.

દોઢ ટનનું AC પ્રતિ કલાક લગભગ 840 વોટ વીજળી વાપરે છે.

આવી સ્થિતિમાં, જો તમે તેને દિવસમાં 8 કલાક ચલાવો છો, તો લગભગ 6.5 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ થશે.

જો તમારા વિસ્તારમાં વીજળીનો દર 8 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ છે તો તેનો ખર્ચ પ્રતિ દિવસ 52 રૂપિયા થશે.

જો તમે 30 દિવસ સુધી 8 કલાક AC ચલાવો છો, તો તમારે દર મહિને 1560 રૂપિયાનું વધારાનું વીજળીનું બિલ ચૂકવવું પડશે.