8-3-2024

 મહિલા દિવસ પર આ ખાસ શાયરી તમારી માતા, બહેન અને પત્નિ સાથે કરો શેર

Pic - canva

ક્યો કહતી હૈ દુનિયા કિ, નારી કમજોર હૈ,  આજ ભી નારી કે હાથો મે ઘર ચલાને કી ડોર હૈ

જબ હૈ નારી મેં શક્તિ સારી, તો ફિર ક્યોં નારી કો કહે બેચારી

અભી રોશન હુઆ જાતા હૈ રાસ્તા, વો દેખો એક ઔરત આ રહી હૈ

ઔરત કો જો સમઝતા થા ખિલૌના,  ઉસ શખ્સ કો દામાદ ભી વૈસા હી મિલા હૈ

બાંધને વાલી ડોર હૈ ઔરત, મત સમઝો કમજોર હૈ ઔરત

જો જન્મ દેતી હૈ,જો મૌત સે બચાતી હૈ, જો આગે બઢાતી હૈ, વો ઔરત કહલાતી હૈ

હર દુ:ખ દર્દ સહ કર વો મુસ્કુરાતી હૈ, પત્થરો કે દીવારોં કો ઔરત હી ઘર બનાતી હૈ

હર ઘર કી નીંવ કહલાતી હૈ, મહિલા ઘર કો પરિવાર બનાતી હૈ