ઉનાળામાં ખૂબ ઉપયોગી ફુદીનો ઘરે ઉગાડવો ખૂબ સરળ

26 February 2024

Courtesy :Pinterest

ફૂદીનો ઉનાળાની ઋતુમાં શરીરને ઠંડક આપે છે

તમે તેને તમારા ઘરે કુંડામાં પણ સરળતાથી ઉગાડી શકો છો

બજારમાંથી ફુદીનો ખરીદી તેમાંથી મૂળ દેખાય તેવી દાંડી અલગ કરો

એક કુંડામાં સમાન પ્રમાણમાં રેતી, માટી, ખાતરનું મિશ્રણ ભરો

કુંડાની માટીમાં 2 થી 3 ઇંચના ખાડા પાડી, ફુદીનાના મૂળના કટિંગ વાવો

ફુદીનાને વધવા વધુ ભેજની જરૂર હોવાથી દિવસમાં બે વાર તેમાં પાણી રેડો

ફુદીનાના કુંડાને હળવા સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો

ફુદીનામાં એક મહિનામાં ઘણા પાન આવે છે, જેને તમે જરુર મુજબ વાપરી શકશો