ઘરના બારી દરવાજા બનાવવા બેસ્ટ લાકડું કયું?

15 May, 2024

ઘરની બારી અને દરવાજા બનાવવા માટે બેસ્ટ છે આ 4 વૃક્ષોનું લાકડું

દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું ઘર હોય તેવું સપનું હોય છે. 

લોકો પોતાના ઘરને ખૂબ મહેનતથી બનાવે છે અને સજાવે છે.

લોકો તેમના ઘરને સજાવવા માટે સુંદર બારીઓ અને દરવાજા લગાવે છે.

અમુક વૃક્ષોના લાકડાનો ઉપયોગ બારી, દરવાજા અને ફર્નિચર બનાવવા માટે થાય છે.

જો તમે પણ તમારા ઘરની બારી અને દરવાજા બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ ચાર લાકડામાંથી બનાવો.

આપણા દેશમાં, શીશમના લાકડાને સારી ગુણવત્તાના લાકડામાં ગણવામાં આવે છે.

સાગના ઝાડમાંથી મેળવેલ લાકડું બારી, દરવાજા અને ફર્નિચર માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આ યાદીમાં મહોગની વૃક્ષનું નામ પણ આવે છે જે વરસાદમાં બગડતું નથી.

દેવદારના ઝાડમાંથી આવતા લાકડા પણ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે

નોંધ : અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત આપની જાણકારી માટે છે.