શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે પ્રોટીન જરૂરી છે.

स्रोत- Social Media

વજન દ્વારા પ્રોટીનની માત્રા  નક્કી કરવામાં આવે છે.

स्रोत- Social Media

વજનના આધારે પ્રતિ કિલોગ્રામ   0.75 ગ્રામ પ્રોટીન લો.

स्रोत- Social Media

પુરુષોએ દરરોજ 55 ગ્રામ પ્રોટીન લેવું જોઈએ.

स्रोत- Social Media

મહિલાઓએ દરરોજ 45 ગ્રામ પ્રોટીન લેવું જોઈએ.

स्रोत- Social Media