અશ્લેઈ ગાર્ડનર (ગુજરાત) 3.20 કરોડ

નતાલી સ્કેવર (મુંબઈ) 3.20 કરોડ

બેથ મૂની (ગુજરાત) 2.00 કરોડ

સોફી એક્લેસ્ટોન (યુપી) 1.80 કરોડ

એલીસ પેરી (બેંગ્લોર) 1.70 કરોડ

મેરિઝાન કેપ (દિલ્હી) 1.50 કરોડ

મેગ લેનિંગ (દિલ્હી) 1.10 કરોડ

એમેલિયા કેર (મુંબઈ) 1.00 કરોડ