80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

પ્રીતી સાગર

80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

આલિશા ચિનોઈ

80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

સલમા આગા

80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

સુષ્મા શ્રેષ્ઠા

80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

સપના અવસ્થી

80 ના દાયકામાં ચમકેલી  આ ગાયીકાઓ ક્યાં ગઈ?

ઈલા અરુણ