ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

માથાનો દુઃખાવો થવો

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

ઉબકા આવવા ચકકર આવવા

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

ઉલ્ટીઓ થવા લાગે

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

આંખે અંધારા આવવા

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

થાક લાગવો અને સ્‍નાયુનો દુખાવો થવો

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

શરીરનું તાપમાન  વધુ રહે

ગરમીમાં લૂ લાગવાના લક્ષણો 

ચામડી લાલ થઇ જાય