03/01/2023

પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ચક્કર લગાવતાં એક વર્ષ લાગે છે

Image - Freepik

પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, તેથી ઋતુઓ બદલાય છે

પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે, જેના કારણે દિવસ અને રાત થાય છે

પૃથ્વીને પોતાની ધરી પર એક ચક્કર લગાવતા 24 કલાક થાય છે

પૃથ્વીના પરિભ્રમણની ઝડપ લગભગ 1000 માઈલ પ્રતિ કલાક છે

જો પૃથ્વી અચાનક ફરવાનું બંધ કરી દે છે, મોટાભાગમાં પ્રલય આવી જશે

પૃથ્વી અચાનક ફરવાનું બંધ કરી દે, તો અડધા ગ્રહને સતત સૂર્યની ગરમી સહન કરવી પડશે

જ્યારે પૃથ્વીના અડધા ભાગમાં અંધારું થઈ જશે ઠંડીનો સામનો કરવો પડશે

જેના કારણે ઘણા જીવ-જંતુઓ અને પ્રાણીઓ પ્રભાવિત થશે

UPI દ્વારા દરેક જગ્યાએ કરી રહ્યા છો પેમેન્ટ? તો જાણો 2024માં આ પાંચ ફેરફાર