વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલ સાડી

બ્રાઇટ રંગની સાડી

હેવી વર્ક શરારા

પિપલમ ટોપ અને લોન્ગ સ્કર્ટ

લોન્ગ સ્કર્ટ અને શર્ટ

કુર્તી અને પ્લાઝો

જીન્સ અને લોન્ગ કુર્તી