પ્રવાસીઓ ઉનાળાની ઋતુમાં હિલ સ્ટેશન પર ફરવાનું કરે છે પસંદ

Credit: Social Media

ઘણીવાર દરેક લોકો ઓછા બજેટના સ્ટેશનની કરે છે શોધ

Credit: Social Media

જાણો એવા હિલ સ્ટેશનો જ્યાં તેની કિંમત 5000થી પણ હશે ઓછી

Credit: Social Media

1000 સુધી રહેવા માટે રૂમ મળશે

Credit: Social Media

 મેક્લોડગંજ (હિમાચલ પ્રદેશ)

અહીં સસ્તામાં મળશે રહેવાનું અને ખાવાનું

Credit: Social Media

કસોલ  (હિમાચલ પ્રદેશ)

ઓછા પૈસામાં ફરવા માટે ખાસ જગ્યા

Credit: Social Media

અલ્મોડા  (ઉત્તરાખંડ)

ઓછા પૈસામાં ફરવા માટે ખાસ જગ્યા

Credit: Social Media

રાનીખેત  (ઉત્તરાખંડ)

આ જગ્યાઓ ઓછા પૈસામાં ફરવા માટે છે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ 

Credit: Social Media

મસૂરી-દહેરાદૂન