વેલેન્ટાઈન ડે વીક 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈને 14 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલે છે

વેલેન્ટાઇન વીક 2023નું લિસ્ટ જુઓ

 રોઝ ડે 07 ફેબ્રુઆરી

પ્રપોઝ ડે 08 ફેબ્રુઆરી

 ચોકલેટ ડે 09 ફેબ્રુઆરી

 ટેડી ડે 10 ફેબ્રુઆરી

પ્રોમિસ ડે 11 ફેબ્રુઆરી

હગ ડે 12 ફેબ્રુઆરી

કિસ ડે 13 ફેબ્રુઆરી

વેલેન્ટાઇન ડે 14 ફેબ્રુઆરી

વેલેન્ટાઇન ડે 14 ફેબ્રુઆરી