જાણો Valentine Week ની યાદી

February 7 રોઝ ડે

February 8  પ્રપોઝ ડે

February 9 ચોકલેટ ડે

February 10 ટેડી ડે

February 11  પ્રોમિસ ડે

February 12 હગ ડે

February 13 કિસ  ડે

February 14 વેલન્ટાઈન્સ ડે