શૂન્ય પર આઉટ થવાનો રેકોર્ડ 

લસિત મલિંગા

શ્રીલંકા

26

રેકોર્ડ

સોર્સ- ESPNcricinfo

5

માહેલા જયવર્ધને

શ્રીલંકા

28

રેકોર્ડ

સોર્સ- ESPNcricinfo

4

વસિમ અકરમ

પાકિસ્તાન

28

રેકોર્ડ

સોર્સ- ESPNcricinfo

3

શાહિદ આફ્રિદી

પાકિસ્તાન

30

રેકોર્ડ

સોર્સ- ESPNcricinfo

2

સનથ જયસૂર્યા

શ્રીલંકા

34

રેકોર્ડ

સોર્સ- ESPNcricinfo

1