આજે છે વિશ્વ શિક્ષક દિવસ

વિદ્યાર્થીજીવનમાં શિક્ષકનું ઘણું મહત્વ છે

શિક્ષકથી શીખવા જેવા આ પાંચ ગુણો

જવાબદાર બનતા શીખો

સખત મહેનત કરતા શીખવાડે

દરેક બાળક ખાસ છે એ અનુભવ કરાવે

દરેક તકને ઝડપતા શીખવાડે

પોતાનો રસ્તો પસંદ કરતા શીખવાડે