આન્દ્રે રસલ - 657 બોલમાં 100 સિક્સ

ક્રિસ ગેલ - 943 બોલમાં 100 સિક્સ

હાર્દિક પંડયા - 1046 બોલમાં 100 સિક્સ 

પોલાર્ડ - 1094 બોલમાં  100 સિક્સ

ગ્લેન મૈક્સવેલ - 1118 બોલમાં 100 સિક્સ 

ઋષભ પંત - 1224 બોલમાં 100 સિક્સ

યૂસુફ પઠાન - 1313 બોલમાં 100 સિક્સ