બાળકોના પાચનતંત્રને સ્વસ્થ રાખશે આ ફળો

પાચનતંત્રને સ્વસ્થ રાખવા માટે બાળકોને ડાયટમાં ઘણા પ્રકારના ફળોનો સમાવેશ કરી શકાય છે

કેળા

પપૈયુ

એેવોકાડો

સફરજન