આ 5 વસ્તુઓ ક્યારેય કોઈની  પાસેથી ઉધાર માંગીને ન વાપરવી જોઈએ

ફૂટવેર 

રિંગ

પેન

કપડાં

ઘડિયાળ