વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત શહેર

કોપેનહેગન (સ્વિટઝર્લેન્ડ ) રેટિંગ : 82.4

વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત શહેર

ટોરેન્ટો (કેનેડા) રેટિંગ 82.2 

વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત શહેર

સિંગાપુર રેટિંગ :- 80.7 

વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત શહેર

સિડની  (ઓસ્ટ્રેલિયા ) રેટિંગ :- 80.1 

વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત શહેર

ટોક્યો (જાપાન ) રેટિંગ :- 80