મહિલાઓ પર અત્યાચાર

સૌથી વધુ રેપ કેસ

રાજસ્થાન - 5310 ઉત્તરપ્રદેશ - 2769 મધ્યપ્રદેશ - 2339

સોર્સ - NCRB 2020

સૌથી વધુ રેપનો પ્રયાસ

રાજસ્થાન - 965 પ.બંગાળ - 872 આસામ - 485

સોર્સ - NCRB 2020

મહાનગરોમાં રેપ

દિલ્હી - 976 જયપુર - 409 મુંબઈ - 322

સોર્સ - NCRB 2020

મહિલાઓ વિરુદ્ધ ક્રાઈમ

ઉત્તરપ્રદેશ - 49,385 પ. બંગાળ - 36,439 રાજસ્થાન - 34,535

સોર્સ - NCRB 2020