દુનિયાની સૌથી  મોંઘી માછલી

ડ્રૈગન ફિશ દુનિયાની સૌથી મોંધી માછલી

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

એશિયન અરોવાના નામથી  પણ પ્રચલિત છે   

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

ચીની લોકો માટે આ  માછલી ખુબ લોકપ્રિય

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

માનવામાં આવે છે કે,  આ માછલી સારું કિસ્મત લઈને આવે છે

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

આ માછલી લોકોને જીવનમાં સંકટથી બચાવે છે

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

દુનિયાની સૌથી  મોંધી માછલી

વર્ષો પહેલા આ માછલી  2 કરોડ 20 હજારમાં વેચાઈ હતી