સૌથી સસ્તા લેપટોપ

I-LIFE Zed Book

સ્ક્રીન : 10.1 ઇંચ 

ઇન્ટેલ એટમ 4 કોર પ્રોસેસર

કિંમત 10990 રૂપિયા 

IBall Exemplaire Plus CompBook

સ્ક્રીન : 14 ઇંચ 

ઇન્ટેલ એટમ 4 કોર પ્રોસેસર

કિંમત 12999 રૂપિયા 

Lave Helium

સ્ક્રીન : 12.5 ઇંચ 

ઇન્ટેલ એટમ 4 કોર પ્રોસેસર

કિંમત 12999 રૂપિયા 

Acer Aspire Switch One SW110-1CT

સ્ક્રીન : 10.1 ઇંચ 

ઇન્ટેલ એટમ 4 કોર પ્રોસેસર

કિંમત 13869 રૂપિયા 

iBall CompBook Premio

સ્ક્રીન : 14.1 ઇંચ 

ઇન્ટેલ એટમ 4 કોર પ્રોસેસર

કિંમત 13990 રૂપિયા