દુનિયાના   સૌથી સુરક્ષિત દેશ

10

આઈસલેન્ડ

સેફ્ટીસ્કોર-1.100

1

ન્યૂઝીલેન્ડ

સેફ્ટીસ્કોર-1.253

2

ડેનમાર્ક

સેફ્ટીસ્કોર-1.256

3

પોર્ટુગલ

સેફ્ટીસ્કોર-1.267

4

સ્લોવેનિયા

સેફ્ટીસ્કોર-1.315

5

ઓસ્ટ્રિયા

સેફ્ટીસ્કોર-1.317

6

સ્વિટ્ઝરલેન્ડ

સેફ્ટીસ્કોર-1.323

7

આયરલેન્ડ

સેફ્ટીસ્કોર-1.326

8

ચેકિયા

સેફ્ટીસ્કોર-1.329

9

કેનેડા

સેફ્ટીસ્કોર-1.330

10