પૃથ્વી પર કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં ગુરુત્વકર્ષણ કામ નથી કરતું

દક્ષિણ ડકોટા, અમેરીકા કૉસ્મૉસ મિસ્ટ્રી સ્પૉટ 

લેહ, ભારત મેગ્નેટિક હિલ

ફ્લોરિડા સ્પૂક હિલ

કેલિફોર્નિયા મિસ્ટ્રી સ્પૉટ

મિશિગન, અમેરીકા સેંટ ઇગ્નાસ મિસ્ટ્રી સ્પૉટ