સારા શેમ્પૂથી વાળ ધોવા પૂરતું નથી, પરંતુ વાળની ​​સંભાળ રાખવી એટલી જ જરૂરી

18 September 2023

Courtesy : Tv9 hindi

વાળ ત્યારે જ સ્વસ્થ રહી શકે છે જ્યારે તેની યોગ્ય કાળજી લેવામાં આવે

રાત્રે વાળ બાંધીને સૂવું જોઈએ કે ખુલ્લા રાખીને

વાળ ખુલ્લા રાખીને સૂઈએ છીએ ત્યારે વાળ તૂટવા સહિતની અન્ય સમસ્યાઓ વધી જાય છે 

નિષ્ણાત દ્વારા વાળ બાંધીને સૂવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

વાળ બાંધીને સૂવાથી ઓછા ખરે છે 

વાળ ખુલ્લા રાખીને સૂવાથી વાળ ફ્રિઝી થઈ જાય છે 

વાળ ખુલ્લા રાખીને સૂઈ જઈએ તો વાળની ચમક ઓછી થઈ જાય છે 

વાળ સૂતી વખતે બાંધ વાથી તે સિલ્કી રહે છે 

આ છે ભારતના સૌથી ફેમસ ટ્રેક પ્લેસ, રોમાંચ માટે મારો એક લટાર