રાહુલ ગાંધી  7 દિવસના બ્રિટન પ્રવાસ પર છેે

(Credit : Sridevi.kapoor)

કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની બિઝનેસ સ્કૂલમાં ભાષણ આપશે રાહુલ ગાંધી

(Credit : Sridevi.kapoor)

રાહુલ ગાંધી નવા લુકમાં કેમ્બ્રિજ પહોંચ્યા છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

રાહુલ સેટ દાઢી, કોટ અને ટાઈમાં જોવા મળી રહ્યા છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

ભારત જોડો યાત્રાના લગભગ 6 મહિના પછી રાહુલનો લુક બદલાયો છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

એક ચાહકે તેની સાથે એક ફોટો શેર કર્યો છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

(Credit : Sridevi.kapoor)