ફિફા વર્લ્ડકપ માટે કતારના 8 ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ તૈયાર

કતારના 8 સ્ટેડિયમ પર રમાશે 65 મેચ

80,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ લુસેલ સ્ટેડિયમ 

ફાઈનલ, 1 સેમીફાઈનલ,1 ક્વાર્ટર ફાઈનલ, 1 પ્રી ક્વાર્ટર, 5 ગ્રુપ મેચ 

60,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ અલ બાયત સ્ટેડિયમ

1 સેમીફાઈનલ,1 ક્વાર્ટર ફાઈનલ, 1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ  5 ગ્રુપ મેચ 

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ અલ જાનુબ સ્ટેડિયમ 

1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ મેચ અને  5 ગ્રુપ મેચ રમાશે

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ અહમદ બિન અલી સ્ટેડિયમ

1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ મેચ અને  5 ગ્રુપ મેચ રમાશે

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ ખલીફા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ 

 1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ, 5 ગ્રુપ અને  ત્રીજા સ્થાન માટેની મેચ રમાશે

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ એજ્યુકેશન સિટી સ્ટેડિયમ

 1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ, 5 ગ્રુપ અને 1 કવાર્ટર ફાઈનલ મેચ રમાશે

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા  ધરાવતુ  સ્ટેડિયમ 974

 1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલની મેચ અને  5 ગ્રુપ મેચ રમાશે

40,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતુ અલ થુમામા સ્ટેડિયમ 

 1 પ્રી કવાર્ટર ફાઈનલ મેચ, 5 ગ્રુપ અને 1 ક્વોટર ફાઈનલ મેચ રમાશે