વાસ્તુ અનુસાર કેટલાક વૃક્ષો તમને બનાવી શકે છે ધનવાન

આ છોડ આંગણામાં લગાવવાથી ઘરમાં પૈસાની કમી નથી રહેતી

તુલસીનો છોડ

કેળાનું વૃક્ષ

મની પ્લાન્ટ

નારિયેળ

પારિજાત