પપૈયાના બીજના 5 ફાયદા

વજન ઉતારવામાં ઉપયોગી 

લીવર માટે ફાયદાકારક

પપૈયાના બીજનું તેલ સ્કિન માટે ફાયદાકારક

પાચનમાં મદદરૂપ

કિડનીના સ્વાસ્થ્યનો રાખે ખ્યાલ