નીરજ હાલમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં છે 

નીરજ હાલમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં છે અને ત્યાં રજાઓ માણી રહ્યો છે

  નીરજ ચોપરાએ બરફમાં ભાલો ફેંક્યો

 નીરજ ત્યાં નદી, પહાડ વચ્ચે આનંદથી સમય પસાર કરી રહ્યો છે

વીડિયો જૂઓ

વીડિયો જૂઓ