શિકાગોમાં આઈસક્રીમનું મ્યુઝિયમ  ખોલ્યું

આઇસક્રીમનું મ્યુઝિયમ ઘણા બધા શહેરોમાં અત્યંત લોકપ્રિય અને સફળ રહ્યું છે

બાળકો માટે આ મ્યુઝિયમ વિશેષ તૈયાર કરાયું છે

 શિકાગોના આઈસક્રીમ મ્યુઝિયમના ફોટો જુઓ