મોહમ્મદ સિરાજ - 31 સિક્સર (2022)

વાનિંદુ હસરંગા - 30 સિક્સર (2022)

ડવેન બ્રાવો - 29 સિક્સર (2018)

યુઝવેન્દ્ર ચહલ - 28 સિક્સર  (2015)

યુઝવેન્દ્ર ચહલ - 27 સિક્સર  (2022)

શાર્દુલ ઠાકુર - 24 સિક્સર (2018)

કગિસો રબાડા - 24 સિક્સર  ( 2021)

કુલદીપ યાદવ - 24 સિક્સર (2018)

મલિંગા - 23 સિક્સર  (2019)