ક્રિસ ગેલ - 17 સિક્સ  ( વર્ષ 2013)

બ્રેન્ડન મેક્કુલમ - 13 સિક્સ ( વર્ષ 2008)

ક્રિસ ગેલ - 13 સિક્સ  (વર્ષ 2012)

ક્રિસ ગેલ - 12 સિક્સ  ( વર્ષ 2015)

એબી ડિવિલિયર્સ - 12 સિક્સ ( વર્ષ 2016)

જયસૂર્યા - 11 સિક્સ  (વર્ષ 2008)

મુરલી વિજય - 11 સિક્સ ( વર્ષ 2010)