એક વાંદરાનો વીડિયો થયો છે વાયરલ

Cradit : Social Media

ફુવારો બંધ કરવા વાંદરાએ કરી આવી હરકત

Cradit : Social Media

લોકો હસીને થયા લોટપોટ

Cradit : Social Media

જૂઓ આ વાંદરાનો વીડિયો.....

Cradit : Social Media

ફુવારો બંધ કરવા પહેલા પોતે પગ રાખે છે

Cradit : Social Media

પગથી ફુવારો બંધ ન થતા પોતે તેના પર બેસી જાય છે

Cradit : Social Media

ખરેખર, તેને પાણી બચાવવા કર્યો છે પ્રયત્ન

Cradit : Social Media