હોળી ઘણીવાર દરેકની  રજા હોય છે

હોળી પર ફરવા માટે કેટલીક ખાસ જગ્યાઓ

હિમાચલનું તોશ ગામ  હોળી પર ફરવા માટે ખાસ છે

આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલ વિજયવાડામાં પણ તમને એક ખાસ  અનુભવ જોવા મળશે

શિલોંગ નજીક માવલિંગોટ આરામદાયક જગ્યા છે

કાસર દેવી ઉત્તરાખંડમાં અલ્મોડા પાસે આવેલું ગામ છે

મધ્ય પ્રદેશમાં આવેલું ઓરછા તમારા માટે શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે છે

મધ્ય પ્રદેશમાં આવેલું સાંચી પણ ફરવા માટે ખાસ છે

લોંગવા નાગાલેન્ડનું  એક ગામ છે