મુનાફ પટેલ - 30 રન  ( 15 પારી)

સંદીપ શર્મા - 29 રન  (25 પારી)

સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી - 25 રન  (15 પારી)

ડેલ સ્ટેન - 22 રન  (37 પારી)

ઈશાંત શર્મા - 16 રન  (25 પારી)

ચહલ - 16 રન  (20 પારી)

બુમરાહ - 14 રન  ( 27 પારી)