એકાઉન્ટ ક્લોઝિંગ દિવસ

તારીખ 1 એપ્રિલ

ગુડ ફ્રાઈડે

તારીખ 2 એપ્રિલ

રવિવાર

તારીખ 4 એપ્રિલ

બીજો શનિવાર 

તારીખ 10 એપ્રિલ

રવિવાર

તારીખ 11 એપ્રિલ

ચેટીચાંદ, ગુડી પડવો

તારીખ 13 એપ્રિલ

ડૉ.આંબેડકર જયંતી 

તારીખ 14 એપ્રિલ

રવિવાર

તારીખ 18 એપ્રિલ

રામ નવમી

તારીખ 21 એપ્રિલ

ચોથો શનિવાર 

તારીખ 24 એપ્રિલ

તારીખ 25 એપ્રિલ

રવિવાર

હનુમાન જયંતી 

તારીખ 27 એપ્રિલ