એન્ડ્રોઇડ ફોનના હિડન કોડ્સ

સોર્સ- xda-developers.com

*#*#34971539#*#*

કેમેરાની જાણકારી માટે

સોર્સ- xda-developers.com

*#*#0673#*#*  *#*#0289#*#*

ઓડિયો ટેસ્ટ માટે

સોર્સ- xda-developers.com

*#*#2664#*#*

ટચ સ્ક્રીન ટેસ્ટ માટે

સોર્સ- xda-developers.com

*#06#

IMEI નંબર માટે

સોર્સ- xda-developers.com

*#*#3264#*#*

રેમ ચેક કરવા માટે