સરકાર ક્યાંથી કરે છે કમાણી ?

કોર્પોરેટ ટેક્સ હિસ્સો 28.1%

અન્ય ટેક્સ હિસ્સો 11%

કસ્ટમ ટેક્સ 11%

એક્સાઇઝ ટેક્સ હિસ્સો 11%

અંગત ઈન્કમટેકસ હિસ્સો 26.3 %

GSTનો હિસ્સો  28.5%