જ્યારે પણ આપણે કોઈ વસ્તુને બાળીએ છીએ ત્યારે તેની રાખ રહી જાય છે

credit : Social Media

પરંતુ મીણબત્તીઓ સાથે આવું નથી થતું

credit : Social Media

જ્યારે મીણબત્તી બળે છે, ત્યારે તે પ્રક્રિયામાં મીણ થઈ જાય છે અદૃશ્ય

credit : Social Media

વાસ્તવમાં મીણ ઉચ્ચ સામાન્ય પેરાફિન છે જે કાર્બન સાંકળના સ્વરૂપમાં હોય છે.

credit : Social Media

મીણબત્તી સળગે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે

credit : Social Media

જ્યારે મીણબત્તી બળે છે, ત્યારે તે ગરમી, પ્રકાશ અને વાયુઓમાં  થાય છે પરિવર્તિત

credit : Social Media

મીણને હંમેશા દોરાની મદદ વડે, ઓગાળીને સળગાવવામાં આવે છે

credit : Social Media

મીણબત્તી બળીને કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં ફેરવાઈ છે

credit : Social Media

તેથી જ મીણ સળગીને થઈ જાય છે પૂર્ણ 

credit : Social Media

મીણબત્તીઓનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ અને ઉત્પાદન ચીનમાં કરવામાં આવ્યું હતું

credit : Social Media