હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 1

વારંવાર માથુ દુ:ખવુ

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 2

ચક્કર આવવા અને બેહોશ થવુ

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 3

છાતીનો દુખાવો થવો

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 4

શ્વાસ ચડવો

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 5

કામ કરવાથી થાક લાગવો

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 6

ગરદન,પેટ, પીઠ, ગળુ અને જડબામાં દુખાવો થવો

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 7

હાથ પગમાં દુખાવો થવો

હાર્ટ બ્લોકેજના લક્ષણ

લક્ષણ - 8

અશક્તિ અને ઠંડી લાગવી